Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj v roce 2022 podpořil obec Studnice v rámci dotačního projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany JPO Studnice“.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Bankovní spojení

6. IČO

7. DIČ

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Návod na řešení životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam organizací

18. Registr oznámení pro podporu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

19. Oznámení o pověřenci obce Studnice v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (GDPR)

 

1. Oficiální název:

Obec Studnice

 

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 

 

 

3. Organizační struktura:

 

Starosta Bc. Jaroslav Fládr

 

Místostarosta Ing. Petra Zukalová

 

Zastupitelé:

Stanislav Vágner

Martina Hořavová

Jiří Hořava

Ing. Milan Pernica

Pavel Trněný

                                                                                                                                                                     

 

Výbory:

Finanční výbor

Ing. Milan Pernica - předseda

Jiří Hořava

Pavel Trněný


Kontrolní výbor

Martina Hořavová - předsedkyně

Stanislav Vágner

Josef Srnec


 

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Obec Studnice, Studnice 66, 683 08
Telefon: 702182985, ID datové schránky: 5k7bj7q

777711332, starosta@obec-studnice.cz

702182576, mistostarosta@obec-studnice.cz

774151000, ucetni.studnice@obec-studnice.cz

Oficiální www stránky obce: http://obec-studnice.cz

Úřední hodiny:

Po 8.00 hod. - 11.30 hod., 12.15 hod. - 16.30 hod.
St 8.00 hod. - 11.30 hod., 12.30 hod. - 18.00 hod.
Místostarosta: středa 17.00 hod. - 18.00 hod.

5. Bankovní spojení:


- KB Vyškov, č. účtu: 4826731/0100
- Hotovostní platbou na Obecním úřadě

6. IČO:


00292338

7. DIČ:


CZ00292338

8. Rozpočet v roce:

 

- 2023

- 2022

- 2021

- 2020

- 2019

- 2018

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014

- 2013

- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

- 2007

- 2006

- 2005

 

9. Žádosti o informace

 

Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:

- platné vnitřní předpisy

- platné vyhlášky

- základní obecně používané právní předpisy

 

Žádost o informace můžete podávat těmito způsoby:
- na těchto www stránkách obce v záložce kontakt
- e-mailem:
starosta@obec-studnice.cz , ucetni.studnice@obec-studnice.cz

- prostřednictvím datové schránky
- telefonicky na číslech: 702182985
- poštou na adrese: Obecní úřad Studnice, Studnice 66, 683 08
- nebo osobně na OÚ (v úřední hodiny )

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Zaměstnanci OÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.
Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující její vyhledání a získání. Trvá-li však žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout.
Žádosti o poskytnutí informace lze podat přímo na OÚ, nebo prostřednictvím sítě Internet.
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel OÚ. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

Postup při vyřizování žádostí je následující:
- žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do tří dnů sdělí písemně žadateli.
- požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích.
- o postupu při poskytování informace se pořídí stručný záznam, ve kterém se uvede datum přijetí žádosti, číslo jednací, způsob vyřízení žádosti a další informace, které uzná zaměstnanec za vhodné. Takto pořízený záznam je pak založen do evidence na OÚ.
- lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů a v souladu se zákonem prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou).
Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného nevyhovění žádosti. Na řízení o nevyhovění žádosti se podpůrně použije zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.
Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť i jen z části vyhovět, informuje o tom předseda komise nebo výboru, který žádost vyřizoval, písemně starosty obce a požádá ho o vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. Zároveň s touto žádostí předloží starostovi obce veškeré podklady, vztahující se k předmětné žádosti. Na základě těchto materiálů rozhodne starosta do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti o tom, zda bude informace poskytnuta či nikoliv. V případě nevydání rozhodnutí či neposkytnutí informace v zákonné lhůtě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odepřeno.
Rozhodnutí o neposkytnutí informace musí obsahovat přesné označení OÚ, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis tajemníka s uvedením jména, příjmení a funkce. Vzory rozhodnutí jsou součástí přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto pokynu.

Rozhodnutí se podle zákona doručuje žadateli do vlastních rukou.

 

 

11. Opravné prostředky

 

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Studnice.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Zastupitelstvo obce, resp. Krajský úřad jihomoravského kraje rozhodne o odvolání. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán.

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

 

12. Formuláře

 

Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací je možné najít především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na www.form.cz

Některé z formulářů využívaných na Městském úřadu Vyškov jsou ke stažení na stránkách Městského úřadu Vyškov.

Formulář žádosti o poskytnutí informací ke stažení na:

http://www.form.cz/f_mesto/inform.pdf

 

13. Návod na řešení životních situací

Veškeré návody na řešení životních situací občanů a podnikatelů jsou umístěny na

Portálu veřejné správy České republiky.

14. Nejdůležitější předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních

práv a svobod

jako součásti ústavního pořádku České republiky,
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady,
- Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších

předpisů,
- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 172/1991 Sb., o majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění

pozdějších předpisů,
- Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský

zákoník,
- Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník,
- Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech,

ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
- Zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění

pozdějších předpisů.
-
Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Seznam platných řádů obce:
- Jednací řád Zastupitelstva obce Studnice
Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou

uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.
Výše uvedené právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou

k dispozici a nahlédnutí v úřední dny pondělí a středa v kanceláři OÚ Studnice.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Poskytování informace na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví takto:

 

a) mzdové náklady - za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace - 100,- Kč

 

b) materiálové náklady: kopírování na kopírovacím stroji:

A4 jednostranně - 2,- Kč

A4 oboustranně - 3,-

A3 jednostranně - 3,- Kč

A3 oboustranně - 4,- Kč

tisk na tiskárnách - A4 černobíle - 3,- Kč

- A4 barevně - 10,- Kč

kopírování na magnetické nosiče - 1 ks - 15,- Kč

odeslání poštou - 2 Kč + sazba poštovného

 

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

 

Poplatky podle zákona o správních poplatcích:

- poplatek za úřední ověření podpisu .............. 30 Kč

- poplatek za úřední ověření listiny.................... 30 Kč/1 stránka

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva o činnosti OÚ Studnice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2022.

OÚ Studnice jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2022, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

 

Přehled o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace

5

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona

0

 

 

17. Seznam organizací zřizovaných obcí

Mateřská škola Studnice - příspěvková organizace

Studnice 1, 683 08 Studnice, od 1.1.2003

 

 

 

18. Registr oznámení pro podporu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

Úložiště registru oznámení web.: Centrální registr oznámení (justice.cz)

 

19. Oznámení o pověřenci obce Studnice v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (GDPR)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Studnice a příspěvkovou organizaci MŠ Studnice byl s platností od 25. května 2018 jmenován Ing. Jan Gubáš. Kontakt na pověřence je gubas@catania.cz.

Kontaktujte nás